Många gör lite

Att bygga en förening där många gör lite


Motsatsen är där några få gör allt. Här är ett konkret förslag på på åtgärder för att bygga en föreningen där fler kan engagera sig och där många gör lite.1 Hur ser förenings organisation ut?


Utgå från den ursprungliga organisationen och fundera på om denna är tillräckligt tydlig. Vilka är er verksamhets huvudområden? Det finns kanske områden som behöver en egen rubrik. Skapa en grov kartbild över er organisation!


Ex. Träning, tävling, ekonomi, information, styrelse, utbildning/utveckling etc

Organisationsbild2 Vilka delområden innehåller respektive huvudområde?


Skapa en mer detaljerad bild av vad varje huvudområde innehåller. Tänk till på vad ni arbetar med inom föreningen och sätt rubrik på detta.


Ex. Träning innehåller: Träningsgrupper, lägerverksamhet, bokning av lokaler, träningsutrustning ect3 Vilka arbetsuppgifter finns inom föreningen och till vilka delområden kan dessa kopplas?


Tips: Samla några som har en bra överblick över er förening, ta några buntar med postitlappar och skriv ner alla konkreta arbetsuppgifter som ni har i er förening. Sätt upp alla lapparna och börja sortera i er förenings huvudområden och delområden. Kanske hittar ni lappar ”som blir över”, dessa kan behöva få ett eget delområde. Fundera på om det i dag finns ”vita fläcker” på ansvarkartan, dvs om vissa uppgifter ramlar mellan stolarna.   4 Hur kan vi fördela arbetsuppgifterna i föreningen så att fler gör lite?


Ju tydligare vi är i vilka arbetsuppgifter som finns i föreningen och vad som krävs för att utföra dessa ju större chans fins att fler hjälper till. Vilka förväntningar har er förening på de anhöriga? Vilka arbetsuppgifter kan föreningen dela upp i ”lagom portionsbitar” och låta anhöriga välja att utföra?


Ex Uttalade förväntningar på anhöriga och lista med val av arbetsuppgifter5 Hur kan vi öka engagemanget och delaktigheten hos våra medlemmar?


Det är föreningens ansvar att ”omskola” anhöriga som börjar i föreningen - kundperspektiv - till att börja ta ansvar och vara delaktiga i driften av föreningen - medlemsperspektiv. Utan vägledning, utbildning och uppmuntran händer i stor sett ingen ting. Grundprincipen bör vara att medlemmarna själva väljer vad de hjälper till med utifrån sina intressen och kompetens.


Läs mer om SDT - self determination theroy


Ex på hjälpmedel till ”omskolning”: SvFIF Distansutbildning, föräldraträffar, Nyhetsbrev, uppdaterad hemsida, prova-på-kvällar6 Vad behöver vi göra för att vara steget före?


En bra organisation har få överraskningar. Styrelsens kanske viktigaste uppgift är att tänka efter före. Ett bra styrelsemöte bör drygt hälften av tiden avsättas till planering och att bygga strateger. Tex skriva planer för ledarrekrytering, ledarvård, behålla barn och ungdomar, stimulera fler till att tävla etc.


Varje år ex januari månad är det smart att ha ett verksamhetsplaneringsmöte. Där kan styrelsen detaljplanera året som kommer och se över verksamheten flera år ex 4 årsmål.


Ex på resultatmål och övergripande 4 årsplanering aktivietetsmål samt verksamhetsplan varje år)7 Vad behöver vi göra för att orka?


En förutsättning är att ha roligt tillsammans med ett trevligt gäng. Om alla själva får möjlighet att välja det som är roligt/utvecklande ökar förutsättningarna till god motivation (tom att anhöriga fortsätter trots att deras barn lagt av).


Tips: planera in ledarvård i föreningens budget och sätt i system att uppmuntra och visa tacksamhet för varandras arbete/insatser.

Vill er förening ha hjälp?

Kontakta Ari eller Michael